ROKU TODA
Cafeteria Tenant Improvement, Saitama Japan, 2019
Design Team: Yoshinori Nito, Ryuta Sonobe

01
04
04
04
04
04
04
04