ROKU ASHIYA
Cafeteria Tenant Improvement, Fukuoka Japan, 2015
Design Team: Yoshinori Nito, Ryuta Sonobe

01
04
04
04
04
04