ROKU AMAGASAKI
Cafeteria Tenant Improvement, Hyogo Japan, 2013
Design Team: Masatomo Kojima, Yoshinori Nito, Ryuta Sonobe

01
04
04
04
04
04
04